PROCEDURES

Vertrouwenspersonen

Yolanda Agricola is al sinds enkele jaren verbonden aan Pax Kinderhulp als vertrouwenspersonen.
Wanneer medewerkers, referenten, vakantieouders en eventueel vakantiekinderen behoefte hebben aan een gesprek in een vertrouwelijke setting dan kunnen zij contact opnemen.

Yolanda Agricola : 06 3045 2878

Voorkomen/signalering Kindermishandeling

Kindermishandeling komt overal voor. In Nederland zijn naar schatting minstens 80.000 kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling. Kindermishandeling is een ernstig probleem. Kinderen die mishandeld worden, hebben recht op hulp. En liefst zo vroeg mogelijk. De schade kan dan beperkt blijven.
Stichting Europa Kinderhulp en Stichting Pax Kinderhulp, die beide ten doel hebben kansarme en kwetsbare kinderen “de vakantie van hun leven” te geven, zijn professioneel handelende vrijwilligersorganisaties die duidelijk omschreven willen hebben hoe te handelen in het geval dat.

Protocol voorkomen/signaleren kindermishandeling

Procedure klachtenbehandeling

Alle klachten dienen direct in behandeling te worden genomen.
Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt de klager zo spoedig mogelijk informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
De klager mag verwachten dat Pax Kinderhulp de voortgang van de afhandeling bewaakt; het is de taak van Pax Kinderhulp om dit de klager ook als zodanig te laten ervaren.
Klachten zijn voor Pax Kinderhulp een waardevolle bron van informatie.

Klachtenregeling

Protocol en privacyreglement voor pers, publicatie en communicatie

Stichting Pax Kinderhulp heeft een pers-, publicatie- en communicatieprotocol voor artikelen, foto-, film- en televisieopnames opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet die bescherming van de privacy regelt. Het zijn richtlijnen en regels waarbij het gaat om artikelen, foto-, film- en televisieopnames van medewerkers, (vakantie)ouders en (vakantie)kinderen die een directe relatie hebben met Pax Kinderhulp.

Privacy-protocol

Gedragscode Stichting Pax Kinderhulp

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers/vakantiegezinnen en minderjarige vakantiekinderen van Pax Kinderhulp zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen medewerkers/vakantieouders en overige gezinsleden enerzijds en de minderjarigen die bij ons komen anderzijds, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als stichting een gedragscode opgesteld.

Wanneer je bij ons actief wordt als medewerker of vakantiegezin vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen via het (her-)aanmeldingsformulier. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Gedragscode

Thema integriteit

Stichting Pax Kinderhulp is een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Erkend Goed Doel. Op basis van een jaarlijkse toets controleert het CBF of onze stichting aan de hiervoor gestelde criteria voldoet. In 2020 heeft het CBF naast de reguliere toets ook een thematische toets met als thema Integriteit uitgevoerd, waarbij is gekeken of onze stichting voldoet aan de normen die gelden voor dit thema.
Om voor onszelf, maar eventueel ook voor derden, in- en overzichtelijk te maken hoe binnen Pax Kinderhulp wordt omgegaan met het thema integriteit (en grensoverschrijdend gedrag) wordt een opsomming gegeven van bestaande procedures/maatregelen die hierop betrekking hebben.

 Pax Kinderhulp en het thema integriteit